Báo cáo Năng suất Việt Nam 2017

09/05/2018 0 View
Báo cáo định kỳ về năng suất do Viện Năng suất Việt Nam biên soạn nhằm cung cấp thông tin về năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) nền kinh tế, ngành kinh tế và các thông tin liên quan tới tình hình năng suất của Việt Nam.
More

Báo cáo Năng suất Việt Nam 2016

17/10/2017 2.654 View
BÁO CÁO NĂNG SUẤT VIỆT NAM 2016 tiếp tục gửi đến độc giả thông tin về chỉ tiêu năng suất và mối quan hệ với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác, thực trạng năng suất của nền kinh tế, các khu vực kinh tế, ngành kinh tế, đồng thời phân tích những yếu tố tác động tới năng suất, có sự so sánh với một số nước Châu Á.
More

Báo cáo Năng suất Việt Nam 2015

16/10/2017 808 View
Dựa trên cách tiếp cận và phương pháp tính toán của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), cùng với những nỗ lực tăng cường hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế, cuốn “BÁO CÁO NĂNG SUẤT VIỆT NAM 2015” tiếp tục gửi đến độc giả các thông tin hữu ích về chỉ tiêu năng suất và mối quan hệ với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác. Báo cáo cũng đưa ra bức tranh tổng thể về thực trạng năng suất của nền kinh tế, các khu vực kinh tế, ngành kinh tế và phân tích các yếu tố tác động tới năng suất, có sự so sánh với một số nước Châu Á.
More

Báo cáo Năng suất Việt Nam 2014

26/08/2017 672 View
Báo cáo Năng suất Việt Nam 2014 do Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) biên soạn nhằm cung cấp thông tin và kết quả phân tích về các chỉ tiêu năng suất của Việt Nam giai đoạn 2006-2014. Báo cáo lần này tập trung vào các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng suất của nền kinh tế là năng suất lao động và năng suất yếu tố tổng hợp (TFP).
More
License No. 2915 / QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, specify source when using information from this website. Online: 1 Total access: 1.772.547
Hotline: 0912293223