Tài liệu đào tạo ISO 9000 cho CBNV

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng đang được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam và trên thế giới nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của luật định, chế định và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.
 
Đào tạo nhận thức cho CBNV để làm rõ lợi ích, yêu cầu và những công việc CBNV phải làm là một trong những nội dung quan trọng giúp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn. 
 
Nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp có thể tự đào tạo nhận thức cho CBNV về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Viện Năng suất Việt Nam đã biên soạn và cung cấp rộng rãi tài liệu đào tạo gồm: file slide đào tạo + file bài viết thu hoạch. Tổ chức/doanh nghiệp có thể điều chỉnh nội dung cho phù hợp với nhu cầu đào tạo của mình.
 
Vui lòng truy cập theo các đường link dưới đây để tải về:
1- File slide đào tạo ISO 9000: http://goo.gl/x8gXsS
2- File bài thu hoạch: http://goo.gl/vREGaq

Viện Năng suất Việt Nam


(Tiêu chuẩn ISO 9000; Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý chất lượng; đào tạo ISO 9000, tư vấn ISO 9000, đánh giá ISO 9000, chứng nhận ISO 9001:2015; chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015)
License No. 2915 / QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, specify source when using information from this website. Online: 4 Total access: 1.772.563
Hotline: 0912293223